LAW - GKS |

טיפים לעריכת הסכם גירושין

מאת: עו”ד אור גל-און

עוסק ומתמחה במעמד אישי, דיני משפחה ירושות ועיזבונות

משרד עורכי דין גל-און קפל שמואלי

הטיפ או העצה שניתן לתת טרם עריכת הסכם גירושין (שבמהותו הנו הסכם ממון), נעוצה בראש ובראשונה במטרתו של הסכם מעין זה, שלא לומר המטרה הנעלה לשמה הוא נערך.

הרי הסכם גירושין אשר נערך ע”י בני זוג לעת פירוק הזוגיות או פרידה  או גירושין, מטרתו המרכזית היא יישוב, פתרון ומתן מענה לכלל המחלוקות והנושאים העומדים בין בני הזוג – לרבות ענייני משמורת, החזקת ילדים, הסדרי ראייה, מקום מגורים עתידי, מסגרות חינוך, הסדרי יציאה מהארץ, חלוקת חגים וחופשים, מזונות, מדור, מימון הוצאות חריגות, חלוקת רכוש – לרבות כספים, בית מגורים, נכסי נדל”ן ונכסים מסחריים, חלוקת חובות, איזון משאבים, ועוד ועוד.

משכך, הדבר החשוב ביותר הוא לוודא שהסכם הגירושין מכסה הכל, כל מחלוקת קיימת ונושא שעלול להתעורר, וזאת מתוך רצון שהסכם זה פשוט לא יאפשר  למי מהצדדים לריב ולגרור איזושהי מחלוקת ביניהם לכותלי ביהמ”ש בעתיד.

הדרך לממש מטרה זו הינה באמצעות ניתוח נכון של הנסיבות הספציפיות של כל זוג וזוג, ובהתאם לנסיבות אלו עריכת הסכם גירושין פשוט וברור (אף באם הנושאים התלויים ועומדים בין הצדדים הם מורכבים), במסגרתו יש לוודא שכל סוגיה וסוגיה נדונה, נקבע לגביה הסדר סופי ומוחלט, אשר השאיפה שיתממש באופן מיידי, ולא הסדר אשר יישומו עתידי, דבר שהופך פעמים רבות צדדים שסיימו את דרכם המשותפת, לשותפים בעל כורחם בכל מיני סוגיות.

חשוב לציין שמצב דברים זה, בו הסכם גירושין מותיר סוגיות להכרעה עתידית ו/או לביצוע עתידי, עלול ליצור (ואכן יוצר בפועל פעמים רבות) מתחים נוספים ומיותרים בין בני זוג שכבר סיימו את דרכם המשותפת, ומכאן, הדרך לחזרה להליכים משפטיים קצרה ביותר.

עוד חשוב שהסכם הגירושין ייתן פתרון אמיתי לכל אחד מהצדדים בסוגיות שמהותיות עבורו.

כך לדוגמא אין טעם לחתום על הסכם שמי מהצדדים לא יכול ממילא לעמוד ולקיים את ההתחייבויות שנטל על פיו – והרי מה הטעם בכך? הדבר לא רק עלול להביא, אלא יביא לבטח להיווצרות סכסוכים נוספים מייד לכשההסכם לא יקוים.

כך אין טעם לחתום על הסכם הכולל תשלום חיובי מזונות, אשר אין בו די עבור מקבל המזונות לקיים את מחייתו. הדבר יביא במהרה להמשך הסכסוך בין בני הזוג לשעבר.

עוד חשוב להקפיד במסגרת הסכם גירושין הכולל בתוכו חלוקה של נכסים מהותיים, ובפרט נכסי נדל”ן ועסקים מסחריים, שזה ייקח בחשבון ויפתור מראש את כלל סוגיות המס שעלולות להתעורר, לעתים אף שנים לאחר חתימת הסכם הגירושין (כדוגמת היטל השבחה שצץ לפתע על נכס מקרקעין שקיבל מי מהצדדים ע”פ ההסכם, דבר שמשליך באופן מהותי על שוויו, ומכאן שעשוי לשנות את כל האיזון שיצר הסכם הגירושין).